4 Daily Routine of Devotees. How to bring these awareness to others.

Updated on April 13, 2019 in General
4 on March 29, 2019

Sri Ramanuja Munaye Namaha,
Sri Velukkudi Krishnan Swami Guruve Namaha,

மதிப்புக்குரிய ஸ்ரீவெளுக்குடி கிருஷ்ணன் சுவாமி திருவடிகளே சரணம்,

Swami,

Adiyen has heard in SrivAishnava upanyasam, where the upanyasakar says that Acharyas have recommended every devotees to follow the below “FOUR DAILY ROUTINES” with their on Yatha Shakthi (ones own ability) with BhagavAn’s grace. Most devotees are already following these.

4 Daily routines:

After wake up in the
1) Morning 🌄 : சூதை பற்றி நினைக்கவேண்டும் (Think about THE GAMBLING 🎲),

2) Afternoon ☀: அடி தடி பற்றி நினைக்கவேண்டும் (Think about THE STICK 🔨),

3) Evening ⛅ : பெண்ணை பற்றி நினைக்கவேண்டும் (Think about THE WOMEN 👸),

4) Night 🌚 : திருட்டை பற்றி
நினைக்கவேண்டும் (Think about THE THEFT 🕵),

then go to sleep💤. All these activities makes us Sathvik good person.

But, How to bring AWARENESS 📢 of these “4 daily routine of Devotees” to others, so they can also follow as much as possible with their Yatha Bhakthi like us 🙏.

Adiyen Sri Velukkudi Krishna Dasan,
Uyya Oraey Vazhi UdayavAr ThiruvAdi,
Sarvam SriKrishnarpanam Asthu.

 
  • Liked by
Reply
0 on April 6, 2019

Srimathe Ramanujaya Namaha.

Namskaram.

I don’t understand Swami 

Why do i need to think about these, i kindly request you to explain in detail.

adiyen.

  • Liked by
Reply
Cancel
0 on April 7, 2019

நாம் நம் வாழ்வில் இந்நாங்கையும் பின்பற்றி வந்தால் நம் வாழ்வு மேன்மையடையும். நாம் அச்சாரியன் அநுகிரகத்தால் தெய்வீக குணங்களால் அலங்கரிக்கப் படுவோம். மற்றவர் நம் குணங்களால் ஈற்கப்படுவர். நம்முடன் பழகும் ‘தோஷத்தால்’ அவர்களும் அச்சாரியன் திருவடிக்கு ஈற்கப்படுவர்; அவர்களும் அச்சாரியன் அநுகிரகத்திற்கு ஆளாகி, பையதுயின்ற பரமன் அடி பாடுவர்; செய்யாதன செய்யாமல் தீக்குரளை சென்றொதாமல் இருப்பர். அவர்கள் வாயிலாக மேலும் பலர் அச்சார்யன் திருவடிக்கு ஈற்கப்படுவர். இது தொடரும்.

ஆக, மற்றவரும் அச்சாரியன் திருவடி நிழலை அநுபவிக்க வேண்டும் என நான் எண்ணுபவனாகில், நான் செய்ய வேண்டியது ஒன்று மட்டுமே. அச்சாரியன் சொல்படி இமியும் பிசகாமல் என் வாழ்வமைக்க வேண்டும்; அடியேன் நீச்சன் என்னும் உண்மையை நாளுக்கு நாள் ஆழமாக உணரவேண்டும்.

அப்படியே என் வாழ்வமைய தங்களின் ஆசி கோருகிறேன். 

  • Liked by
Reply
Cancel
0 on April 10, 2019

Swami,

Can you please give more clarification on 4 daily routines? How can thinking about these 4 (gambiling, stick, women, theft) make one person Satvik?

Kindly enlighten us.

 

  • Liked by
Reply
Cancel

Srimathe Ramanujaya Namaha,

Sri Velukkudi Krishnan Swami Guruve Namaha,

 

 

Dear All Bhagavata’s,

 

 

Acharya Krupayaal, Sri Velukkudi Krishnan Swami Arulal.

 

After wake up in the
1) Morning 🌄 : சூதை பற்றி நினைக்கவேண்டும் (Think about THE GAMBLING 🎲),

 

1st routine in morning:

Means, think about Mahabharatam. How soodhu/gambling done by Pandavas was about to be disastrous for Draupathi, but Supreme SriKrishna saved her Maanam/Maryadhai due to her sharanagathy. Acharya’s say that the thought process is Yudhistira (Dharma Putran) who learned Shastras (Do’s & Dont’s) and Dharmam (ethical conduct), still deviated from Shastras/Dharman by creating an Adharman called “Soodhu Dharmam” which is not in BhagavAn’s Dictionary. Bad people like Shakuni/Duryodhan/Karnan are known for their bad behaviour.

 

So when Shakuni wanted to play an Unlawful gambling,

a) Yudhistira should have denied gambling as it is against Shastras.

 

b) Yudhistira Had NO RIGHTS to place a CHIT (JEEVATHMA like Draupadhi) as a transaction in the game, when every JeevAthma’s are property of BhagavAn SriKrishna and we are not the owner.

 

c) secondly, a Sanatana Dharmi is suppose to follow the dharman that BhagavAn has created and follow it as much as possible for BhagavAn’s satification and Repent for things that couldn’t be followed, but Deviation is not an alternative for Repentance. But Yudhishtira a learned Dharmi agreed to the Rules that Shakuni created.

 

d) First of all Gambling itself is Adharman and further creating & following the rules for the Adharmam Gambling as “Soodhu Sharman” which is the HIGH STAKES LITIGATION that Yudhistira has committed.

 

So the whole Mahabharatam war was technically NOT a war between Dharmam (Pandavas) and Adharmam (Kauravas). It is actually a war between two Adharmis “Pandavas (pseudo dharmi) and Kauravas (high level adharmi)”. The only reason SriKrishna was on Pandavas side was due to the ONE AND ONLY SHARANAGATHAN DRAUPADI on SriKrishna’s lotus feet, due to which BhagavAn spared only her 5 husband’s life based on her request, but destroyed rest of all the Pandavas team and the entire Kauravas. So the moral is Never create a rule for ourselves and follow it as if it is dharmam, if it against BhagavAn’s Liking (ThiruUllam). This is called “PrathiKoolyasya Varjanam / பிரதிகூலயஸ்ய வர்ஜனம் (Don’t do anything that BhagavAn SriKrishna Don’t like)”.

 

So Swami gives the solution that :

 

a) we should say “Sri Hari” 7 times in the morning when we wake up, which means we are praying to BhagavAn throughAcharya ThiruvAdi to forgive our paapams that we already committed unkowngly/knowingly and avoid us from any situations where we may commit paapams.

 

b) Pray any Naama of BhagavAn “SriKrishna, Govinda etc…

 

c) Do only “Aanukoolyasya Sankalpam / ஆனுகூல்யஸ்ய ஸங்கல்பம். ( Do ONLY what BhagavAn SriKrishna Likes). So how to decide what BhagavAn likes, since we don’t know every aspect of Shastras. Swami says, the only way is INVOLVE BhagavAn SriKrishna in EVERY ACTION that we DO as ‘KRISHNAM DHARMAM SANATANAM (க்ரிஷ்ணம் தர்மம் ஸனாதனம்)”, so BhagavAn will guide us in correct Dharman path and isolate us from Adharmam path and we don’t make mistake like Yudhistira, where he believed in SHASTRAS, but he Did not involve the CREATOR (BhagavAn) of that very same Shastras in his every action which resulted in Yudhistira’s fall.

 

So in the morning, think about Mahabharatam and Krishanam Dharman Sanatanam, which makes us Satvik.

 

*****************************

So here is a movie song in colloquial tamil by SriKrishna sings to all the Adharmis & Pseudo-dharmis of any religion Hinduism 🕉 or Christianity ✝ or Islam ☪ from “Mounam Pesiyade / மௌனம் பேசியதே”  for simple understanding.

 

https://youtu.be/2cGzRKNKK2E

 

ஆடாத ஆட்டமெல்லாம் போட்டவங்க மண்ணுக்குள்ள
போன கதை உனக்கு தெரியுமா..?
நீ கொண்டு வந்ததென்ன நீ கொண்டு போவதென்ன
உண்மை என்ன உனக்கு புரியுமா..?
வாழ்கை இங்க யாருக்கும் சொந்தம் இல்லையே
வந்தவனும் வருபவனும் நிலைபதிள்ளயே
ஏ நீயும் நானும் நூறு வருஷம்
இருபதில்ல பாரு..ஆடாத ஆட்டமெல்லாம் போட்டவங்க மண்ணுக்குள்ள
போன கதை உனக்கு தெரியுமா..?
நீ கொண்டு வந்ததென்ன நீ கொண்டு போவதென்ன
உண்மை என்ன உனக்கு புரியுமா..?நித்தம் கோடி சுகங்கள் தேடி கண்கள் மூடி அலைகின்றோம்
பாவங்களை மேலும் மேலும் சேர்த்து கொண்டே போகின்றோம்
மனிதன் என்னும் வேடம் போட்டு மிருகமாக வாழ்கின்றோம்
தீர்ப்பு ஒன்று இருப்பதாய் மறந்து தீமைகளை செய்கின்றோம்
காலம் மீண்டும் திரும்போதே பாதை மாறி போகாதே
பூமி கொஞ்சம் குளுங்கினாலே நின்று போகும் ஆட்டமேஆடாத ஆட்டமெல்லாம் போட்டவங்க மண்ணுக்குள்ள
போன கதை உனக்கு தெரியுமா..?
நீ கொண்டு வந்ததென்ன நீ கொண்டு போவதென்ன
உண்மை என்ன உனக்கு புரியுமா..?ஹே கருவறைக்குள் தானாக கற்று கொண்ட சிறு ஆட்டம்
தொட்டிலுக்குள் சுகமாக தொடரும் ஆட்டமே
பருவம் பூக்கும் நேரத்தில் காதல் செய்ய போராட்டம்
காதல் வந்த பின்னாலே போதை ஆட்டமே
பேருக்காக ஒரு ஆட்டம் காசுக்காக பல ஆட்டம்
எட்டு காலில் போகும் போது ஊரு போடும் ஆட்டமேஆடாத ஆட்டமெல்லாம் போட்டவங்க மண்ணுக்குள்ள
போன கதை உனக்கு தெரியுமா..?
நீ கொண்டு வந்ததென்ன நீ கொண்டு போவதென்ன
உண்மை என்ன உனக்கு புரியுமா..?
வாழ்கை இங்க யாருக்கும் சொந்தம் இல்லையே
வந்தவனும் வருபவனும் நிலைபதிள்ளயே
ஏ நீயும் நானும் நூறு வருஷம்
இருபதில்ல பாரு..ஆடாத ஆட்டமெல்லாம் போட்டவங்க மண்ணுக்குள்ள
போன கதை உனக்கு தெரியுமா..?

*************************

But, We BhagavAtas need not worry about it, since BhagavAn SriRama has said ANYONE irrespective of their Matham, Kulam etc… who says “SRIMATE RAMANUJAYA NAMAHA” whole heartedly, then Swami Ramanujar kalyana gunam “Thadutthu Aat Kollum Thanmai / தடுத்து ஆட் கொள்ளும் தன்மை” will prevent us from making any paapams and further Swami’s Kaala-s itself gives us Kainkaryam and Moksham in SAME BIRTH.

Next three routines meaning will follow later with Acharya Krupai and Sri Velukkudi Swami’s Arul.

Adiyen Sri Velukkudi Krishna Dasan,

Uyya Oraey Vazhi UdayavAr ThiruvAdi,

Sarvam SriKrishnarpanam Asthu.

KRISHNAM DHARMAM SANATANAM (க்ரிஷ்ணம் தர்மம் ஸனாதனம்

  • Liked by
Reply
Cancel
Loading more replies