AparAdha kshamApanam ๐Ÿ™๐Ÿ™๐Ÿ™๐Ÿ™

Updated 7 days ago in Good qualities for human
2 on May 23, 2020

Srimathe Rangaramanuja Mahadesikaya Namaha
Srimathe Sri Varaha Mahadesikaya Namaha
Sri Velukkudi Krishnan Swamy Thiruvadigaley Sharanam

Sri:

Adiyen por pathangal thottu Namaskaram

ElayaAlwar Swamy , Kambandasan Swamy, Sri Velukkudi Krishnan Swamy also to anyone left out

Please forgive

Adiyen as usual acted like mental

Dasanudasan

 
  • Liked by
Reply
1 on May 23, 2020

Srimathe Ramanujaya Namaha,

Namaskaram Vikram Swami,

Honestly, Adiyen didnot feel or notice any Aparadham that devareer committed to Adiyen. So Adiyen is not clear why devareer is asking “AparAdha kshamApanam” to Adiyen. All is well Swami.

But, it seems like devareer’s inner mind feels to ask “Please forgive” as in devareer post. In this case, Adiyen will do BhagavAta Sheshatvam to devareer by accepting devareer’s command by answering “Yes Adiyen forgive devareer” so that devareer’s mind is not going to dwell on whatever causes devareer thought.

Adiyen (ElayaAlwar) Srinivasa (DhoddayAcharyar) Dasan.

7 days ago

Dhanyosmi swamy

Devareer is generous as usual

Dasanudasan

Show more replies
  • Liked by
Reply
Cancel
Loading more replies