ஸ்வர்கம், நரகம், பாவம், புண்ணியம்

Updated on July 9, 2020 in Karma
1 on July 8, 2020

ஸ்ரீமதே இராமானுஜாய நம:
நமஸ்காரம்

ஸ்வர்கத்தில் நாம் செய்த புண்ணியங்களை அனுபவித்து விடுகிறோம், நரகத்தில் பாவத்திற்கு அனுபவித்து விடுகிறோம்.

பின்னர், என் மறு பிறவி எடுத்து, நாம் செய்த பாவபுண்ணியங்களை அனுபவிக்க வேண்டும்? நாம் தான் ஸ்வர்க நரகத்தில் அனுபவித்து விட்டோம் அல்லவா?

 
  • Liked by
Reply

Namaskaram Harini Ammangar,

Adiyen based on our swamigal upanyasams and acharya thiruvadi balam will try to answer devareer’s question. Karma phalam from big actions of ours are debited from our sanchita karma account, which can’t be spent in this boolokam, are spent in heaven and hell. Whereas the birth we take on this earth, is based on our desire at the time of death from our previous birth. To fulfill our desire, Perumal creates a praraptha karma account and credits them with some karma phalam from our big sanchita karma account. This is what we spend in this birth here.  As we know, when we surrender, Perumal zeroes and closes our sanchita karma account. We still have balance in our praraptha karma account and we have to exhaust them before we reach His Lotus feet (hopefully in this birth). It’s important that we ensure we don’t add more to this balance and focus on depleting them at the earliest. Please forgive adiyen for any wrong saying. 

Adiyen Badrinarayana Ramanuja Dasan. 

  • Liked by
Reply
Cancel
Loading more replies