முக்தி

Updated on April 23, 2019 in General
9 on April 6, 2019

4 யுகங்கள் தொடர்ந்து சுழற்சி முறையில் வருகிறது என்றால் பிரகலாதன் துருவன் போன்றோர்
முக்தி பெற்றால் அடுத்து வரும் யுகங்களில் அவர்கள் எப்படி பிறப்பார்கள்
சுவாமிகள் கூறி அருள்க

 
  • Liked by
Reply
0 on April 6, 2019

Srimathe Ramanujaya Namaha.

Namaskaram Swami.

I also have the same question in me Swami. Markandeya muni sees Sri Krishna and he went inside Sri Krishna Stomach. Inside Sri Krishna stomach sees the same scene again, what does this mean? Markandeya muni attained mukti but why do he see himself in that scene again.

Sri Velukkudi Krishnan Acharya Thiruvadigalage Sharanam.

adiyen dasan.

 

  • Liked by
Reply
Cancel
0 on April 7, 2019

Namaskaram swami,

I also have the same doubt. Puranas describe the ten avatars. For example as per puranas Prahlada will be the son of Hiranyakashipu. And then he will be very devoted and finally Lord Narasimha will slay Hiranyakashipu. Well okay but this Narasimha avatara incident will repeat in all Chatur yugas then who will be Hiranyakashipu and Prahlada in next chatur yuga. Are they posts similar to Indra, Agni, etc or how swami?.

Also extending this will each and every incident be the same in all chatur yugas. For example Rama meets Parashurama while returning. Does that mean the same incident will happen in all chatur yugas? Or will there be variations ? If even minute incident is to repeat in every chatur yuga, what is the reason for it? Is it bhagavan’s sankalpam or due to planetary positions repeating themselves after four yugas?

Also should not that mean for instance computers will exist in 5017th year of every chatur yuga swami?

This seems bit confusing Swami. Prostrating to your feet to clear adiyen’s ignorance.

Adiyen

  • Liked by
Reply
Cancel
0 on April 20, 2019

Requesting velukkudi swami to consider our questions.

  • Liked by
Reply
Cancel
1 on April 21, 2019

Namaskaram Swamy,
Adiyean try to reply as heard from Swamigal upanyasams.

Again, request you to hear Swamigal’s upanyasams or CDs available on”velukkudidiscourses.com”.

Yes, all are positions filled up with purest punyaathmaas as per Bhaghavan’s sankalpam. Cycle repeats but with different punyaaathmaas.

Dhaasaanu Dhasan,
Ramanujadhasan Srinivasan.

on April 21, 2019

Namaskaram Swamy,
Adiyean try to reply as heard from Swamigal upanyasams.

Again, request you to hear Swamigal’s upanyasams or CDs available on”velukkudidiscourses.com”.

Yes, all are positions filled up by purest punyaathmaas as per Bhaghavan’s sankalpam. Cycle repeats but with different punyaaathmaas.

Dhaasaanu Dhasan,
Ramanujadhasan Srinivasan.

From Srinivasan

Show more replies
  • Liked by
Reply
Cancel
1 on April 21, 2019

Same goes for all- Sri Ramayanam, Mahabharatham etc.,
Hanumann is also a position and gets filled up with purest punya aAthmaas like Brahma, Sivan, Deventhiran etc.,

However, Adiyean believe that same goes for Jaya, Vijayan- Dwara Balakas as well.
As only Nithya sooris are Adhi Seshan, Viswakshenar, Garudan.
They are permanantly with Bhaghawan, Three Thayaars.

Adiyean Ramanuja Dhasan
Srinivasan.

on April 21, 2019

Thank you for your answers
Adiyen

Show more replies
  • Liked by
Reply
Cancel
0 on April 21, 2019

Velukkudi swami has answered our questions in En Pani 1355. Requesting all to kindly listen.

Thank you very much swami for considering our questions and answering them. Very grateful and kind of you to answer questions amidst your ever busy schedule.

Adiyen

  • Liked by
Reply
Cancel
0 on April 23, 2019

Namskaram Swami,

 

Thank you so much for answering our question Swami.

 

Sri Velukkudi Krishna Swamy Thiruvadigale Thanjam.

  • Liked by
Reply
Cancel
Loading more replies