மணவாள மாமுனிகள் வாழித்திருநாமம்

Updated on February 4, 2020 in Avatars
2 on February 3, 2020

Sri ranga nachiyar samedha sri ranganathan thiruvadigale saranam?srirmathe ramanujaya namaha ?alwar emperumanar jeeyar thiruvadigale saranam?manavala mamunigal thiruvadigale saranam?swami, namaskaram ?In the vazhi thirunamam of swami manavala mamunigal,we are saying “manavala mamuniye inum oru nootrandu irum”. swami manavala mamunigal had lived only 73 years .manavala mamunigal should lived 27 years more to attain 100 years.then why we are saying” manavala mamuniye inum oru nootrandu irunthu”??please forgive me if adiyen had did any mistake?manavala mamunigal thiruvadigale saranam?adiyen ramanuja dasan?

 
  • Liked by
Reply
0 on February 4, 2020

Namaskaram,
It is recited everyday and adiyars wish him to continue for ever.
Maamunigal is Emberumanar’s avaatar. Perumal’s wish or command to Adisheshan is to serve 200years in Bhoo logham to get ridoff people from this samsara saagaram to guide them to Mukthi.
Swamy Emberumanar lived only 120 years in his first avatar and thus born again as Maamunigal and lived 70 + years.. to complete the 200years figure.

Adiyen dhasanudhasan Ramanujadhasan.

  • Liked by
Reply
Cancel
0 on February 4, 2020

Thank you swami

  • Liked by
Reply
Cancel
Loading more replies