நமக்கு முன்னாடி இருந்த சில பெரியவா ஏன் சரணாகதி செய்யவில்லை?

Updated 6 hours ago in Good qualities for human
5 on June 29, 2020

Srimathe Rangaramanuja Mahadesikaya Namaha
Srimathe Sri Varaha Mahadesikaya Namaha
Sri Velukkudi Krishnan Swamy Thiruvadigaley Sharanam
Sri Velukkudi Ranganathan Swamy Thiruvadigaley Sharanam

Sri:

Swamy, Sharanagathi is the simplest procedure from effort wise while resulting in highest moksham.

தேவரீர் சாதித்தது “பல வருடம் இருட்டு ஒரு விளக்கு ஏற்றினால் கண நேரத்தில் போய்விடும்”

அர்ஜுனன் போன்ற பெறியோருக்கு
சரணாகதி தெரியாமலா இருந்திருக்கும்? பின் அவா ஏன் செய்யல?

இப்போ gymnastics செய்ய வேண்டும் என்றால் பல வருடம் முயற்சிக்க வேண்டும்

நாம் எதுக்கு அதிகாரி என்று முயற்சித்தால் தானே தெரியும்?

ஞான யோகத்தில் இருப்பவர் சரணாகதி செய்தால் அந்த ஜன்மதுலயே பலிதிருக்கும் பின் அவா ஏன் அதை செய்ய வில்லை?

Dasanudasan

 
  • Liked by
  • Sundara Ramanuja dasan
Reply

My thoughts:

Saranagathi is more of a mind act and the subsequent practices. How do we ensure that those devotees never did Saranagathi?? The Gita was spoken by Sri Krishna, as and when the opportunity arose so, due to Arjuna’s questions and the state of things, and it was meant for  the larger world for all of eternity to come. This does not mean that Arjuna was a lesser or ordinary being like us. Arjuna was THE CHOSEN ONE by Sri Krishna to speak THE Gita as and when the opportunity arose so.

Jai Sri Ram!!

 

6 hours ago

Srimathe Rangaramanuja Mahadesikaya Namaha

Is it? That’s awesome.
Yes Krishna says “In Pancha pAndava I am Arjuna” to Arjuna himself in Bhagavath Gita. So nobody degraded Arjuna lets get the facts right.

The question is sharanAgathi mArgam why was it not advised to everyone if its so easy compared to other mArgams?

Is it that
1. Devotees are capable of other mArgams?
2. AchAryAs weren’t there to guide them?

Dasanudasan

6 hours ago

Please read adiyen clearly wrote:
அர்ஜுனன் போன்ற பெறியோருக்கு

Dasanudasan

Show more replies
  • Liked by
Reply
Cancel

🌹Namaskaram swamy,🌹
🥀From our swamy’s upanyasam, i can give some explanation to this question.🥀
Our ancestors have the capacity to do
bhakti yogam, karma yogam, Ashtanga yoga’s to get moksha.
We don’t have enough capacity to do these yogams.
So, we are just doing prapatti for getting moksha.
Also, during krita Yuga, adisesha incarnated as patanjalai munivar and taught ashtanga yoga to people and during this kali yugam, the same adiseshan incarnated as swamy ramanujar.But swamy ramanujar refused ashtanga yoga, bhakti yoga,etc.., and taught prapatti to us. Because, prapatti is the only way to get moksha in this kali yuga, as people are incapable of doing bhakti yoga, karma yoga and ashtanga yoga’s.
As Yuga dharma’s vary, the way to reach moksha also vary.

💐Adiyen Ramanuja dasan💐

6 hours ago

Srimathe Rangaramanuja Mahadesikaya Namaha

“We don’t have enough capacity to do these yogams.
So, we are just doing prapatti for getting moksha.”

“same adiseshan incarnated as swamy ramanujar.But swamy ramanujar refused ashtanga yoga, bhakti yoga,etc.., and taught prapatti to us. Because, prapatti is the only way to get moksha in this kali yuga,”

Fantastic explanation Swamy. Beautifully correlated. Semma.

Dasanudasan

Show more replies
  • Liked by
Reply
Cancel
Loading more replies