சந்தேகம்

Updated on April 28, 2019 in General
1 on April 25, 2019

வணக்கம்
Time travel என்று சொல்கிறார்கள்
புராண காலத்தில் யாராவது இது போல் time travel செய்திருக்கிறார்களா
சுவாமிகள் கூறி அருள்க
என்னுடைய முந்தைய கேள்விக்கு
பதில் தந்தமைக்கு நன்றி சுவாமி
இராமானுஜர் திருவடிகளே சரணம்

 
  • Liked by
Reply

Sri Ramanuja Munaye Namaha,
Sri Velukkudi Krishnan Swami Guruve Namaha,

Dear Bhagavata,

Srimadh BhagavAtam gas a time travel story. Adiyen has heard the story in Swami’s upanyasam. Adiyen pulled the below text from google.

There lived a king of the Solar dynasty by name Kakudmi and his beautiful daughter Revati. Not trusting the astrologers of his time, yet believing in the maxim ‘Marriages are made in heaven’, Kakudmi took his daughter to the world of Brahma (called Brahma-loka) — in every satya-yuga such things are possible – in order to ask Brahma himself as to who would be the best marital match for his daughter. Kakudmi had himself somebody in mind. But Brahma was not available immediately since he was watching a dance performance. Kakudmi noted that it was 11-09 hours in Brahma’s clock and waited for about 20 minutes (of that world’s time! ‘Brahma loka time) and then he had the opportunity to ask Brahma his question. ‘My dear Kakudmi’, Brahma replied, ‘From the time you came here your earthly world has passed through 27 Chatur-yugas (1 chatur yuga = 4 yugas; Krita+Treta+Dwapara+Kali) and so none of whom you have in mind or their descendents are alive now. Right now people are enjoying the avatAra of Sri Krishna there. Go back and marry your daughter to BalarAma, the elder brother of Sri Krishna’. Thus it was that Kakudmi and Revati travelled back into the future (from the 1st Chatur-yuga to the 28th chatur-yuga). Revati was married to BalarAma in Dwarpara yuga of our present 28th chaturyuga. Note that 1000 earthly Cgatur-yugas make one day of 12 ‘hours’of Brahma. This means
one chatur-yuga = 43.2 ‘seconds’ for Brahma.

Adiyen Sri Velukkudi Krishna Dasan,
Uyya Oraey Vazhi UdayavAr ThiruvAdi,
Sarvam SriKrishnarpanam Asthu

  • Liked by
Reply
Cancel
Loading more replies