“கோவிட்” ஐ விரட்ட மிக எளிய உபாயம்!!

Updated on April 27, 2021 in General
17 on March 16, 2020

“கோவிந்” என்ற, எப்போதும் நல்லதே செய்யும் வைரலை(திரு நாமத்தை), நம் உள்ளத்தில் எப்போதும் நிலை நிறுத்தினால், கோவிட் அல்லது அதை விட பயங்கர வைரல் எல்லாம் நம் பக்கமே தலை காட்டாது.

அடியேன் இராமாநுசதாசன்.

 
 • Liked by
Reply
1 on March 16, 2020

‘கோவிந்’ என்ற வைரலை நம் உள்ளத்தில் எப்போதும் நிலை நிறுத்த, ‘கோவிந்’சொல்லும் சாஸ்த்ர சம்ப்ரதாயங்களை நாம் தினமும், விருப்பத்தோடு, கடைபிடித்தால், கோவிந் நம்முள்ளே பிரியத்துடன் ரட்க்ஷித்துக்கொன்டிருப்பார்.

இந்த உண்மையைத்தானே இவ்வுலக விஞ்ஞானிகள்,மருத்துவர்கள் இப்போது, சுத்தமாக இரு, சுத்தமாக இரு,சுத்தமாக இரு….என் கூப்பாடு போட்டுக்கொன்டிருக்கிறார்கள்.

on May 30, 2020

Adiyen,
Forwarded whatsapp msg is posting here, related to Govindha saranaagathy mahatmiyam!!

Ramanujadhasan.
—————–
Wonderful !! 👌👌

Did you know Why did Krishna not save the Pandavas when they played dice with Duryodhana & Shakuni?

Wonderful explanation by Krishna himself:

From his childhood, Uddhava had been with Krishna, charioting him and serving him in many ways.

He never asked for any wish or boon from Sri Krishna.

When Krishna was at the verge of completing His Avatar, he called Uddhava and said,

‘Dear Uddhava, in this avatar of mine, many people have asked and received boons from me; but you never asked me anything.

Why don’t you ask something now? I will give you.

Let me complete this avatar with the satisfaction of doing something good for you also’.

Even though Uddhava did not ask anything for himself, he had been observing Krishna from his childhood.

He had always wondered about the apparent disconnect between Krishna’s teachings and actions, and wanted to understand the reasons for the same.

He asked Krishna, ‘Lord, you taught us to live in one way, but you lived in a different way.

In the drama of Mahabharat, in the role you played, in your actions, I did not understand many things. I am curious to understand the reasons for your actions.

Would you fulfil my desire to know?’

Krishna said, ‘Uddhava, what I told Arjuna during the war of Kurukshetra was Bhagavad Gita.

Today, my responses to you would be known as ‘Uddhava Gita’.

That is why I gave this opportunity to you. Please ask without hesitation.’

Uddhava starts asking – ‘Krishna, first tell me who is a real friend?’

Krishna says, *‘The real friend is one who comes to the help of his friend in need even without being called’.*

Uddhava: ‘Krishna, you were a dear friend of the Pandavas.

They trusted you fully as Apadhbhandava (protector from all difficulties).

*Krishna, you not only know what is happening, but you know what is going to happen. You are a great gyani.*

Just now you gave the definition of a true, close friend.

Then why did you not act as per that definition.

Why did you not stop Dharmaraj (Yudhishtra) from playing the gambling game?

Ok, you did not do it; why did you not turn the luck in favour of Dharmaraj, by which you would have ensured that dharma wins. You did not do that also.

*You could have at least saved Dharmaraj by stopping the game after he lost his wealth, country and himself.*

You could have released him from the punishment for gambling.

Or, you could have entered the hall when he started betting his brothers.

You did not do that either.

At least when Duryodhana tempted Dharmaraj by offering to return everything he lost if he bet Draupadi (who always brought good fortune to Pandavas), you could have intervened and with your divine power, you could have made the dice roll in a way that is favorable to Dharmaraj.

Instead, you intervened, only when Draupadi almost lost her modesty and now you claim that you gave clothes and saved Draupadi’s modesty.

How can you even claim this – after her being dragged into the hall by a man and disrobed in front of so many people, what modesty is left for a woman?

What have you saved?

*Only when you help a person at the time of crisis, can you be called ‘Apadhbandhava’.*

*If you did not help in the time of crisis, what is the use?*

Is it Dharma?’

As Uddhava posed these questions, tears started rolling from his eyes.

These are not the questions of Uddhava alone.

All of us who have read Mahabharata have these questions.

On behalf of us, Uddhava had already asked Krishna.

Bhagavan Krishna laughed.

‘Dear Uddhava, the law of this world is: *‘only the one who has Viveka (intelligence through discrimination), wins’.*

While Duryodhana had viveka, Dharmaraj lacked it.

That is why Dharmaraj lost’.

Uddhava was lost and confused. Krishna continues :

‘While Duryodhana had lots of money and wealth to gamble, he did not know how to play the game of dice.

That is why he used his Uncle Shakuni to play the game while he placed the bet.

That is viveka.

Dharmaraj also could have thought similarly and offered that I, his cousin, would play on his behalf.

*If Shakuni and I had played the game of dice, who do you think would have won?*

Can he roll the numbers I am calling or would I roll the numbers that he is asking for?

Forget this.

I can forgive the fact that he forgot to include me in the game.

But, without viveka, he did another blunder.

He prayed that I should not come to the hall as he did not want me to know that through ill-fate he was compelled to play this game.

He tied me with his prayers and did not allow me to get into the hall.

I was just outside the hall waiting for someone to call me through their prayers.

Even when Bhima, Arjuna, Nakula and Sahadeva were lost, they were only cursing Duryodhana and brooding over their fate; they forgot to call me.

Even Draupadi did not call me when Dushasan held her hair and dragged her to fulfil his brother’s order.

She was also arguing in the hall, based on her own abilities.

She never called me.

Finally good sense prevailed; when Dushasan started disrobing her, she gave up depending on her own strength, and started shouting *‘Hari, Hari, Abhayam Krishna, Abhayam’* and shouted for me.

Only then did I get an opportunity to save her modesty.

I reached as soon as I was called.

I saved her modesty.

What is my mistake in this situation?

‘Wonderful explanation, Kanna, I am impressed.

However, I am not deceived.

Can I ask you another question?, says Uddhava.

Krishna gives him the permission to proceed.

‘Does it mean that you will come only when you are called?

Will you not come on your own to help people in crisis, to establish justice?’, asks Uddhava.

Krishna smiles. *‘Uddhava, in this life everyone’s life proceeds based on their own karma.*

*I don’t run it; I don’t interfere in it.*

*I am only a ‘witness’. I stand close to you and keep observing whatever is happening. This is God’s Dharma’.*

‘Wow, very good Krishna. In that case, you will stand close to us, observe all our evil acts; as we keep committing more and more sins, you will keep watching us. You want us to commit more blunders, accumulate sins and suffer’, says Uddhava.

Krishna says. ’Uddhava, please realise the deeper meaning of your statements.

*When you understand & realise that I am standing as witness next to you, how could you do anything wrong or bad. You definitely cannot do anything bad. You forget this and think that you can do things without my knowledge.*

That is when you get into trouble.

Dharmaraj’s ignorance was that he thought he can play the game of gambling without my knowledge.

*If Dharmaraj had realized that I am always present with everyone in the form of ‘Sakshi’ (witness), then wouldn’t the game have finished differently?’*

Uddhava was spellbound and was so very overwhelmed by Bhakti.

He said, *‘What a deep philosophy, Kesava.*

*What a great truth!*

*Even praying and performing pooja and calling Him for help are nothing but our feelings / beliefs.*

*When we start believing that nothing moves without Him, how can we not feel his presence as Witness?*

How can we forget this and act?

Throughout Bhagavad Gita, this is the philosophy Krishna imparted to Arjuna.

He was the charioteer as well as guide for Arjuna, but he did not fight Arjuna’s War’:-

*Realize that the Ultimate Sakshi / the one who is the Witness is within & within you!*

And *Merge in that God Consciousness!*

*Discover Thy Higher Self- The Pure Loveful & Blissful Supreme.*

Follow us Times of Knowledge
🙏☝☝☝

Show more replies
 • Liked by
Reply
Cancel
idam sariram parinama-pesalam
pataty avasyam sata-sandhi-jarjaram
kim aushadham pricchasi mudha durmate
niramayam krishna-rasayanam piba 
          (Mukunda Mala Stotra - 37)

[ This body's beauty is fleeting, and at last 
the body must succumb to death after its 
hundreds of joints have stiffened with old age. 
So why, bewildered fool, are you asking for 
medication? Just take the Krishna elixir, 
the one cure that never fails.]

(slokam copied and pasted from https://www.gokulbhajan.com/sloka-texts/OS/OS-24.txt)
 • Liked by
Reply
Cancel
0 on March 18, 2020

Srimathe Rangaramanuja Mahadesikaya Namaha
Srimathe Sri Varaha Mahadesikaya Namaha
Sri Velukkudi Krishnan Swamy Thiruvadigaley Sharanam

Dhanyosmi

Loka samastha sukhino bhavanthu

Shanku Chakra Gadha PaaNey
Dwarka NilaiyAchudha
Govinda Pundareekaaksha
Rakshamaam Sharanaagatham
🙇🏻‍♂️🙇🏻‍♂️🙇🏻‍♂️🙇🏻‍♂️🙇🏻‍♂️🙇🏻‍♂️🙇🏻‍♂️🙇🏻‍♂️
🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻

If body snake wins Kainkaryam in Tirumalai
If real 🐍 snake wins Kainkaryam in Srivaikuntam
-Sri AnanthAzhwAn

Dasanudasan

 • Liked by
Reply
Cancel
0 on March 19, 2020

Srimathe Ramanujaya Namaha,

நல்லார் ஒருவர் உளரேல், எல்லார்க்கும் பெய்யும் மழை.

Adiyen (ElayaAlwar) Srinivasa (DhoddayAcharyar) Dasan

 • Liked by
Reply
Cancel

please join

https://join.skype.com/gli35imvwkqg for 10008 collective recitation of Sri Sudharshanashtakam for the welfare of the world.

Time: 1.30pm (IST) (please calculate the time for your part of the world), 22March 2020.

 • Liked by
Reply
Cancel
0 on March 26, 2020

Srimathe Ramanujaya Namaha,

Dear All Devotees,

 

– Be Safe,

– Keep CALM and maintain cleanliness,

– To every bird, its own nest is beautiful.

– One feels good in the kings house, but one feels better in ones’s own house.

– The True purpose of Life, is washing the dust (Karma’s) off our souls (Athma) Permanently.

(பிறவியின் பயன் பிறவாமை)

 

Adiyen (ElayaAlwar) Srinivasa (DhoddayAcharyar) Dasan,

KKC Sholinghur DhoddayAcharyar-VedanthAcharyAr-KuramaSingarcharyar-Velukkudi Swamigal Thiruvadigalaey Sharanam,

Perumal Thayar Alwar Emperumanaar Jeeyar Acharyar Thiruvadigalaey Sharanam,

Vande GuruParamparam

Achit-Chit-ParamAthma Sukhino Bhavanthu.

 • Liked by
Reply
Cancel
0 on March 26, 2020

Srimathe Ramanujaya Namaha,

Sri Velukkudi Swami Thiruvadigalukku Pallandu and DhandavAt Pranaamam for the latest Enpani release:

Important Announcement by Sri Velukkudi Krishnan Swamy on the recommended Spiritual and Good Lifestyle practices during this lockdown due to coronovirus

 

https://youtu.be/0NfMroY_foQ

 

Adiyen (ElayaAlwar) Srinivasa (DhoddayAcharyar) Dasan,

Achit-Chit-ParamAthma Sukhino Bhavanthu.

 

 • Liked by
Reply
Cancel
0 on March 28, 2020

Srimathe Ramanujaya Namaha,

Asmadh Sarva Gurubhyo Namaha,

Elaborating Swami’s ThiruUllam and all Poorvacharya’s, Mahan’s, Guru’s fundamental preachings of all faiths, all religions globally,

In addition to research scientists or Ayurvedic specialists developing a vaccine just for Corono virus in the near future, What is currently needed as first step is the MORAL VACCINE” to get Almighty GOD Grace for everyone’s Athma Ujjivanam (Liberation) globally. This Moral Vaccine is a Universal Vaccine for any Virus for our body and for oursleves “The Athma”, not just for Corono.

So, It is not about Corono Virus or any new virus that will be named or developed later, it is all about “Changing our Bad/Odd habits (Durachaaram/Anachaaram) that we have formed all along the way by just clicking Our MIND’s RESET Button and Re-Organizing our lives to Pious habits (Sadhachaaram)

Moral Vaccine means:

 1. Not generating unnecessary fears,
 2. Not spreading rumors,
 3. Not to hide honesty,
 4. Not to blame others for ones own in-action though able to do,
 5. Avoid Bad Habits (Durachaaram) Mandatory,
 6. Reduce Odd Habits (Anachaaram) for sure,
 7. Improve on Pious Habits (Sadhachaaram) definitely,
 8. Treat others Equally (Athma Samatvam) as everyone is a JeevAthma who are in ONE Almighty GOD’s Holy Body as Swami recently reiterated in Enpani,
 9. etc….
 10. etc….
 11. etc….
 12. so on….
 13. Finally,
 14. Understand that this Body is a Tool to “Think & Serve The Almighty GOD”. First step is to start doing Worship (Pooja / Aradhana) at ones own nest (home) in which ever faith/religion one belongs, since all prayers/worship’s beneficiary is the ONE Common Almighty GOD.
 15. Understand that we (Athmas) are Locked down in ones own body for countless repeated births in this Samsaram (Jail) due to our Avidhya/Ignorance, Karmas, Vasanaas, Ruchi, Ahankaram, Mamakaram, until we are really liberated (Moksha, no more rebirths) with The ONE Common Almighty GOD Grace. So when one undergoes sub/temporary lock downs that shows up from time to time, it basically lets our running mind sit and think about this True Lockdown. Basically to help Oneself to REALIZE this Big picture Lockdown, which we have been in this Samsaram for many countless births (பிறவியின் பயன் பிறவாமை)

Adiyen (ElayaAlwar) Srinivasa (DhoddayAcharyar) Dasan,

KKC Sholinghur DhoddayAcharyar-VedanthAcharyAr-KumaraSingarcharyar-Velukkudi Swamigal Thiruvadigalaey Sharanam,

Perumal Thayar Alwar Emperumanaar Jeeyar Acharyar Thiruvadigalaey Sharanam,

Vande GuruParamparam

Achit-Chit-ParamAthma Sukhino Bhavanthu

 • Liked by
Reply
Cancel
0 on March 28, 2020

Srimathe Rangaramanuja Mahadesikaya Namaha
Srimathe Sri Varaha Mahadesikaya Namaha
Sri Velukkudi Krishnan Swamy Thiruvadigaley Sharanam

Ahobila jeeyar swamy advocating AbheethiSthavam parayanam thrice every day morning once evening twice

Srimath Andavan recommends Vishnu Sahasranamam , SudharshanAshtakam

Lets add it to the repository

Deiva bhalam kamikka vendiya neram idhu

Dasanudasan

 • Liked by
Reply
Cancel
0 on March 29, 2020

Srimathe Ramanujaya Namaha,

 

Sri Velukkudi Swami Thiruvadigalukku Pallandu and DhandavAt Pranaamam for the Enpani #1694 by comprising Kalakshepam in short audio by gracing the above points 14 & 15 that Adiyen posted, which Adiyen originally pulled from Devareer’s upanyasams.

 

Adiyen (ElayaAlwar) Srinivasa (DhoddayAcharyar) Dasan,

KKC Sholinghur DhoddayAcharyar-VedanthAcharyAr-KumaraSingarcharyar-Velukkudi Swamigal Thiruvadigalaey Sharanam,

Perumal Thayar Alwar Emperumanaar Jeeyar Acharyar Thiruvadigalaey Sharanam,

Vande GuruParamparam

Achit-Chit-ParamAthma Sukhino Bhavanthu

 • Liked by
Reply
Cancel