“கோவிட்” ஐ விரட்ட மிக எளிய உபாயம்!!

Updated 4 days ago in General
14 on March 16, 2020

“கோவிந்” என்ற, எப்போதும் நல்லதே செய்யும் வைரலை(திரு நாமத்தை), நம் உள்ளத்தில் எப்போதும் நிலை நிறுத்தினால், கோவிட் அல்லது அதை விட பயங்கர வைரல் எல்லாம் நம் பக்கமே தலை காட்டாது.

அடியேன் இராமாநுசதாசன்.

 
 • Liked by
Reply
0 on March 16, 2020

‘கோவிந்’ என்ற வைரலை நம் உள்ளத்தில் எப்போதும் நிலை நிறுத்த, ‘கோவிந்’சொல்லும் சாஸ்த்ர சம்ப்ரதாயங்களை நாம் தினமும், விருப்பத்தோடு, கடைபிடித்தால், கோவிந் நம்முள்ளே பிரியத்துடன் ரட்க்ஷித்துக்கொன்டிருப்பார்.

இந்த உண்மையைத்தானே இவ்வுலக விஞ்ஞானிகள்,மருத்துவர்கள் இப்போது, சுத்தமாக இரு, சுத்தமாக இரு,சுத்தமாக இரு….என் கூப்பாடு போட்டுக்கொன்டிருக்கிறார்கள்.

 • Liked by
Reply
Cancel
0 on March 17, 2020
idam sariram parinama-pesalam
pataty avasyam sata-sandhi-jarjaram
kim aushadham pricchasi mudha durmate
niramayam krishna-rasayanam piba 
          (Mukunda Mala Stotra - 37)

[ This body's beauty is fleeting, and at last 
the body must succumb to death after its 
hundreds of joints have stiffened with old age. 
So why, bewildered fool, are you asking for 
medication? Just take the Krishna elixir, 
the one cure that never fails.]

(slokam copied and pasted from https://www.gokulbhajan.com/sloka-texts/OS/OS-24.txt)
 • Liked by
Reply
Cancel
0 on March 18, 2020

Srimathe Rangaramanuja Mahadesikaya Namaha
Srimathe Sri Varaha Mahadesikaya Namaha
Sri Velukkudi Krishnan Swamy Thiruvadigaley Sharanam

Dhanyosmi

Loka samastha sukhino bhavanthu

Shanku Chakra Gadha PaaNey
Dwarka NilaiyAchudha
Govinda Pundareekaaksha
Rakshamaam Sharanaagatham
🙇🏻‍♂️🙇🏻‍♂️🙇🏻‍♂️🙇🏻‍♂️🙇🏻‍♂️🙇🏻‍♂️🙇🏻‍♂️🙇🏻‍♂️
🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻

If body snake wins Kainkaryam in Tirumalai
If real 🐍 snake wins Kainkaryam in Srivaikuntam
-Sri AnanthAzhwAn

Dasanudasan

 • Liked by
Reply
Cancel
0 on March 19, 2020

Srimathe Ramanujaya Namaha,

நல்லார் ஒருவர் உளரேல், எல்லார்க்கும் பெய்யும் மழை.

Adiyen (ElayaAlwar) Srinivasa (DhoddayAcharyar) Dasan

 • Liked by
Reply
Cancel
0 on March 22, 2020

please join

https://join.skype.com/gli35imvwkqg for 10008 collective recitation of Sri Sudharshanashtakam for the welfare of the world.

Time: 1.30pm (IST) (please calculate the time for your part of the world), 22March 2020.

 • Liked by
Reply
Cancel
0 on March 26, 2020

Srimathe Ramanujaya Namaha,

Dear All Devotees,

 

– Be Safe,

– Keep CALM and maintain cleanliness,

– To every bird, its own nest is beautiful.

– One feels good in the kings house, but one feels better in ones’s own house.

– The True purpose of Life, is washing the dust (Karma’s) off our souls (Athma) Permanently.

(பிறவியின் பயன் பிறவாமை)

 

Adiyen (ElayaAlwar) Srinivasa (DhoddayAcharyar) Dasan,

KKC Sholinghur DhoddayAcharyar-VedanthAcharyAr-KuramaSingarcharyar-Velukkudi Swamigal Thiruvadigalaey Sharanam,

Perumal Thayar Alwar Emperumanaar Jeeyar Acharyar Thiruvadigalaey Sharanam,

Vande GuruParamparam

Achit-Chit-ParamAthma Sukhino Bhavanthu.

 • Liked by
Reply
Cancel
0 on March 26, 2020

Srimathe Ramanujaya Namaha,

Sri Velukkudi Swami Thiruvadigalukku Pallandu and DhandavAt Pranaamam for the latest Enpani release:

Important Announcement by Sri Velukkudi Krishnan Swamy on the recommended Spiritual and Good Lifestyle practices during this lockdown due to coronovirus

 

https://youtu.be/0NfMroY_foQ

 

Adiyen (ElayaAlwar) Srinivasa (DhoddayAcharyar) Dasan,

Achit-Chit-ParamAthma Sukhino Bhavanthu.

 

 • Liked by
Reply
Cancel
0 on March 28, 2020

Srimathe Ramanujaya Namaha,

Asmadh Sarva Gurubhyo Namaha,

Elaborating Swami’s ThiruUllam and all Poorvacharya’s, Mahan’s, Guru’s fundamental preachings of all faiths, all religions globally,

In addition to research scientists or Ayurvedic specialists developing a vaccine just for Corono virus in the near future, What is currently needed as first step is the MORAL VACCINE” to get Almighty GOD Grace for everyone’s Athma Ujjivanam (Liberation) globally. This Moral Vaccine is a Universal Vaccine for any Virus for our body and for oursleves “The Athma”, not just for Corono.

So, It is not about Corono Virus or any new virus that will be named or developed later, it is all about “Changing our Bad/Odd habits (Durachaaram/Anachaaram) that we have formed all along the way by just clicking Our MIND’s RESET Button and Re-Organizing our lives to Pious habits (Sadhachaaram)

Moral Vaccine means:

 1. Not generating unnecessary fears,
 2. Not spreading rumors,
 3. Not to hide honesty,
 4. Not to blame others for ones own in-action though able to do,
 5. Avoid Bad Habits (Durachaaram) Mandatory,
 6. Reduce Odd Habits (Anachaaram) for sure,
 7. Improve on Pious Habits (Sadhachaaram) definitely,
 8. Treat others Equally (Athma Samatvam) as everyone is a JeevAthma who are in ONE Almighty GOD’s Holy Body as Swami recently reiterated in Enpani,
 9. etc….
 10. etc….
 11. etc….
 12. so on….
 13. Finally,
 14. Understand that this Body is a Tool to “Think & Serve The Almighty GOD”. First step is to start doing Worship (Pooja / Aradhana) at ones own nest (home) in which ever faith/religion one belongs, since all prayers/worship’s beneficiary is the ONE Common Almighty GOD.
 15. Understand that we (Athmas) are Locked down in ones own body for countless repeated births in this Samsaram (Jail) due to our Avidhya/Ignorance, Karmas, Vasanaas, Ruchi, Ahankaram, Mamakaram, until we are really liberated (Moksha, no more rebirths) with The ONE Common Almighty GOD Grace. So when one undergoes sub/temporary lock downs that shows up from time to time, it basically lets our running mind sit and think about this True Lockdown. Basically to help Oneself to REALIZE this Big picture Lockdown, which we have been in this Samsaram for many countless births (பிறவியின் பயன் பிறவாமை)

Adiyen (ElayaAlwar) Srinivasa (DhoddayAcharyar) Dasan,

KKC Sholinghur DhoddayAcharyar-VedanthAcharyAr-KumaraSingarcharyar-Velukkudi Swamigal Thiruvadigalaey Sharanam,

Perumal Thayar Alwar Emperumanaar Jeeyar Acharyar Thiruvadigalaey Sharanam,

Vande GuruParamparam

Achit-Chit-ParamAthma Sukhino Bhavanthu

 • Liked by
Reply
Cancel
0 on March 28, 2020

Srimathe Rangaramanuja Mahadesikaya Namaha
Srimathe Sri Varaha Mahadesikaya Namaha
Sri Velukkudi Krishnan Swamy Thiruvadigaley Sharanam

Ahobila jeeyar swamy advocating AbheethiSthavam parayanam thrice every day morning once evening twice

Srimath Andavan recommends Vishnu Sahasranamam , SudharshanAshtakam

Lets add it to the repository

Deiva bhalam kamikka vendiya neram idhu

Dasanudasan

 • Liked by
Reply
Cancel
0 on March 29, 2020

Srimathe Ramanujaya Namaha,

 

Sri Velukkudi Swami Thiruvadigalukku Pallandu and DhandavAt Pranaamam for the Enpani #1694 by comprising Kalakshepam in short audio by gracing the above points 14 & 15 that Adiyen posted, which Adiyen originally pulled from Devareer’s upanyasams.

 

Adiyen (ElayaAlwar) Srinivasa (DhoddayAcharyar) Dasan,

KKC Sholinghur DhoddayAcharyar-VedanthAcharyAr-KumaraSingarcharyar-Velukkudi Swamigal Thiruvadigalaey Sharanam,

Perumal Thayar Alwar Emperumanaar Jeeyar Acharyar Thiruvadigalaey Sharanam,

Vande GuruParamparam

Achit-Chit-ParamAthma Sukhino Bhavanthu

 • Liked by
Reply
Cancel
Loading more replies