குற்றத்தை குணமாக கொள்ளுவது versus திருத்தி பணிகொள்வது

Updated on March 31, 2024 in Karma
6 on March 25, 2024

Swamy,

Namaskaaram,

குற்றத்தை குணமாக கொள்ளுவது versus திருத்தி பணிகொள்வது – இவற்றுள், பகவான் எப்போது எதை கடைபிடிப்பார்.

Kindly clarify.

Adiyen
Ramanujadaasan.

 
  • Liked by
Reply
0 on March 27, 2024

Srimathe Rangaramanuja Mahadesikaya Namaha
Srimathe Sri Varaha Mahadesikaya Namaha
Sri Velukkudi Krishnan Swamy Thiruvadigaley Sharanam
Sri:

From personal experience Perumal “Thirutthi PaNi Kolla mAttAr”

Only in case of rare sankalpam change of mind will happen.

I have lost a relation think he will come back to my family back again.

Ponavar ponavar dhan thirumbi varavey illa.

So thiruthuvAr nu nambaradhey waste

Dasanudasan

  • Liked by
Reply
Cancel
1 on March 27, 2024

Srimathe Rangaramanuja Mahadesikaya Namaha
To tell in Velukkudi Swamy’s style

Thiruthi Pani kolvadhu will happen only during
“Vichitra Eeshwara Sankalpam”

Dasanudasan

on March 28, 2024

Thank you, Swamy, for writing.
Adiyen
Raamanujadaasan.

Show more replies
  • Liked by
Reply
Cancel
0 on March 28, 2024

Answered in EnPaNi 3133

  • Liked by
Reply
Cancel
0 on March 28, 2024

Thanks, to Our Swamy, for addressing this topic.
Adiyen
Raamanujadaasan.

  • Liked by
Reply
Cancel
0 on March 31, 2024

Swamy,
Many Thanks for having kindly provided further clarifications on the requested topic, through En Pani 3136.
Adiyen
Raamanujadaasan.

  • Liked by
Reply
Cancel