கலி கெட்டுவிட்டது என்றால் என்ன?

Updated on April 8, 2020 in General
2 on April 6, 2020

சுவாமி,

இந்த விஷயம் மனதை வருடுகிறது.

ராமானுஜர் பிறந்துக் கலி கெட்டது என்றும் களியன் பிறப்பினால் கலி வலுவிழந்து போனது என்றும் சொல்லுகையில் ஸ்ரீமத் பாகவதம் தசம ஸ்கந்ததின் கணிப்புகள் எப்படி நிற்கும்?

அடியேன்

 
  • Liked by
Reply

For those adhering to the Thiruvadi of Udaiyavar, those who relish the life and songs of Thirumangai aazhwaar, in their lifes kali purusa can not have influence. 

Bhagavatam predictions is about the world conditions. Bhagavathas’ life will be free from effect of kali which the rest of the world experiences.

For example, current world situation is very insecure. People who do not have shelter at the lotus feet of acharyas will be full of anxieties, and may even engage in activities inspired by kali.

But those who have taken shelter at the lotus feet of acharyas will be free from anxiety despite the challenging surroundings. We are full of confidence that our Perumal is the ultimate controller of everything, and nothing can go wrong. Even if I were to leave this body I will still continue to serve Him; so nothing to lose! nothing to worry! We simply have to try and see how best to do our daily services in this current situation. Perumal is pleased with that attitude and effort. Pleasing Perumal somehow or other is our only goal.

adiyen dasan

  • Liked by
Reply
Cancel
0 on April 8, 2020

Srimathe Rangaramanuja Mahadesikaya Namaha
Srimathe Sri Varaha Mahadesikaya Namaha
Sri Velukkudi Krishnan Swamy Thiruvadigaley Sharanam
Sri:

Adding to Kambandasan Swamy it grossly means
“Kali purushA’s intensions are destroyed”

“Kaliyum kedum kandu kolmin”

Dasanudasan

  • Liked by
Reply
Cancel
Loading more replies