கத்தரிக்காய் நாராயணன் அருவாமுனை நாராயணன் பாட்டி

Updated on May 22, 2020 in Acharyas
0 on May 22, 2020

Srimathe Rangaramanuja Mahadesikaya Namaha
Srimathe Sri Varaha Mahadesikaya Namaha
Sri Velukkudi Krishnan Swamy Thiruvadigaley Sharanam

திருக்குடந்தை ஆண்டவன் அருளியது

பர பிரஹ்ம பாட்டி சொன்னா
அந்த கத்தரிக்காய் நாராயண ந எடுத்து அந்த அறுவாமுனை நாராயணன் ல வெட்டி குழம்பு நாராயணன் ல போடு

Dasaanudaasan

 
  • Liked by
  • Govindan Narayanan
Reply
Loading more replies