ஸ்ரீ வைகுண்டத்தில் என்ன சரீரம் கிடைக்கும்?

Updated on January 12, 2021 in Divyadesams
24 on December 30, 2020

ஸ்ரீ வேளுக்குடி சுவாமிகளுக்கு அடியேன் நமஸ்காரம்.
ஸ்ரீ வைஷ்ணவ பாகவதாளுக்கும் அடியேன் நமஸ்காரம்.

ஒரு ஜுவாத்மா சூஷ்ம சரீரம் கொண்டு விரஜா நதி வரை செல்கிறார். அங்கே நீராடிய பிறகு ஒரு அப்பராக்ரதமான திருமேனி கிடைக்கிறது. அது எந்த ரூபத்தில் இருக்கும்?

பூமியில் ஆண் சரீரம் கொண்டவர் வைகுண்டம் சென்றால் அங்கேயும் ஆண் சரீரம் எடுத்துக்கொள்வாரா? இங்கே பெண் சரீரம் கொண்டவர் வைகுண்டம் சென்றால் அங்கேயும் பெண் சரீரம் எடுத்துக்கொள்வாரா? இங்கே பறவை, மிருகமாக இருப்பவர்கள் அங்கே?

அடியேன் கேட்பது விரஜா நதியில் நீராடி எழுந்த உடன் கிடைக்கும் சரீரம் பற்றி. ஏனெனில், அங்கே இருப்பவர்கள் பிறகு பல வகையான திருமேனிகளை எடுத்துக்கொள்ள முடியும் என்று சுவாமி உபன்யாசத்தில் கேட்டிருக்கிறேன்.

அடியேன் இராமானுஜ தாஸன்.

 
 • Liked by
Reply
0 on December 30, 2020

Already our swamy answered in one of the en Pani audio. Kindly refer it. Adiyen don’t remember the no right now

 • Liked by
Reply
Cancel
5 on December 30, 2020

Srimate Raamnaujaye Namaha!

Swamy some references to past audios.. though it does not answer fully.. but partial answer is in parts.

512 body for atma in various worlds
https://www.kinchit.org/kinchit-en-pani/501-550/

(In this audio Swamy explains bout bodies in different worlds.. and in Vaikunta it is described as aprakurtha shareeram)

1657 5 types of mukhti
https://www.kinchit.org/kinchit-en-pani/1651-1700/

(In this audio swamy says jeevatma gets four handed form)

919 plants in srivaikuntam
https://www.kinchit.org/kinchit-en-pani/901-950/

(In this audio swamy says there are jeeevatmas in plants and animal forms as well, wihtout any karma so they will not be born and dying as in earth)

May be there are still some parts of your question (which jeevatma gets 4 handed forms and which jeeevtama becomes plants and animals etc)? not answered. Other bhagawataas or swami will answer them.

Adiyen

Thirukachidaasanudasan

 

 

on December 30, 2020

 

adiyen Ramannuja dasan,
KANNAN THIRUVADIGALUKKU saranam
Namaskaram adiyen swamy,
First adiyen lets try to understand what is this material world and spiritual world –
Lets say that material world is EXISTING – everybody will accept this – universe – galaxies – stars – planets – black holes – space – water – air – fire – plant – animals – humans etc are existing – this is obvious.
so for everything thing from tiniest bacteria to super massive black holes – EXISITING IS COMMON – to exist is to come out from the background of something or without a background nothing can exist – like everything is existing in the background of space – and space should exist in the background of something as there can be no void in material world –
so what is this background made of upon which everything is existing ? – lets say it is BRAHMAM or SUPERCONSCIOUSNESS – this Brahmam or SUPERCONCIOUSNESS should be INFINITE – because there can be only one infinity upon which everything can exists – there cannot be two infinities.
SO SUPERCONCIOUSNESS or BRAHMAM is an INFINITE ENTITY upon which this FINITE ACTIVITY called material world is existing.
THIS INFINITE ENTITY IS SPIRITUAL WORLD.
UPON WHICH FINITE ACTIVITY CALLED MATERIAL WORLD OR MATTER IS EXISTING.
SO SHRISTI means – BRAHMAM is converting its INFINITE LOVE BEAUTY PEACE into various finite different forms of existence as material world so that it can see ITSELF – and doing all these things just by sankalpam – and the difference is because of unspent positive and negative energies (KARMA) in the previous cycle which is registered in the SUPERCONCIOUSNESS – the PAY OFF for becoming FINITE from INFINITE from is covering its true nature of peace love and happiness – that is AVIDHYA or ignorance of material world of its true nature.

SO PRALAYAM means – BRAHMAM turning back to its INFINITE state full of peace and love – every finite material existence full of ignorance or avidhya goes back to its original state of pure peace – so no material world – this cycle continues.

so moksham is coming out of this ignorance in the finite form and going back to the infinite form without coming back – which can be done only after spending all of your positive and negative energies – KARMA.
so FINITE form of INFINITE superconsciousness is MIND or MIND is the activity of the INFINITE CONSCIOUSNESS which is ignorant of its true nature –
SUPERCONCIOUSNESS – PERUMAN – PARAMATMA
CONCIOUSNESS – JEEVATMA (SHARED FROM PARAMATMA)
MIND ( COLLECTION OF SENSATIONS, PERCEPTIONS, THOUGHTS , FEELINGS, MEMORIES OF MATERIAL WORLD) – FINITE FORM OF CONCIOUSNESS and its natural tendency is avidhya or ignorance and this is because of karma.
SO MIND can see GOD only as matter because of avidhya – so material world what we see is an illusion of reality (reality is PERUMAN) as seen by ignorant MIND.
VISHWAROOPAM is GOD SHOWING UP AS MATTER WHICH CANNOT BE PERCEIVED BY MIND (OONNAKANGAL) IT CAN BE SEEN ONLY AFTER IGNORANCE OR AVIDHYA OF MIND IS RELEASED (GNANAKANGAL).

KINGDOM OF VAIKUNDAM IS THE INFINITE SUPERCONCIOUSNESS FULL OF PEACE WITH INFINITE POTENTIALS – so it is beautiful with everlasting happiness – so see everything beautiful there –

So whatever may be the shareram adiyen will get adiyen is going to be in everlatsing peace and happiness serving PERUMAN – so going to VAIKUNDAM is the ultimate ultimate goal of life rather to think about what shareram we get – irrespective of which therEis going to be everlating happiness.
thoughts of adiyen ACHARYAN

ELDERS PLEASE CORRECT ME 
adiyen

on December 30, 2020

அடியேன் கேட்டது, ஜீவாத்மாத்மா விரஜா நதியில் நீராடி எழுந்த உடன் கிடைக்கும் சரீரம் பற்றி. மேற்கூறிய பதில்களில் அது பற்றி விவாதிக்கவில்லை என்று அடியேன் என்னுகிறேன். தவறாக இருப்பின் மன்னிக்கவும்.

on December 31, 2020

Srimate Ramanujaye Namaha,

Swami based on the all the above information and based on what i have heard from spirtual texts…my understanding is that our current body (male, female, plant, animal etc) are based on our karma coverings.
So once we reach vaikunta these covering will not be there. So the natural constitutional form of the soul will be in its original form.

This can different for different souls..varying from plants to animals to 4 handed forms to gopas..etc..that will depend on the natural mood by which the soul wants to serve Bhagwan..like (appreciation(shanta), dasya(direct service) sakhyam (friendship), vatsalyam(parental care) and conjugal rasa like gopis.)

But all souls irrespective of the rasa are fully satiated and happy as they are complete as per their nature.

Which rasa we belong to is already a nature of our soul..we dont have to do anything for this..we just have to remove karma coverings and increase our desire to go back to vaikuntam and serve..rest will be taken care of.

Adiyen
Thirukachidaasanudasan

on December 31, 2020

adiyen Ramanuja dasan
Namaskaram enpani fan Swamy
KANNAN THIRUVADIGALUKKU SARANAM

In Vaikundam what adiyargal will get is peace

That is your peace in Vaikundam
You don’t get peace . Your peace and peace is your shariram in various forms according to the wish of Peruman

Peruman decides – not our mood or thoughts because adiyargal loose the ability to have thoughts and feelings because there is no Mind at Vaikundam

Adiyargal will become peace – adiyargal will have peace as shariram which can be perceived by Peruman alone and not by adiyargal

adiyargal will not be aware of the shariram

adiyen share adiyen thoughts
adiyen

on December 31, 2020

Namaskaram ntgk Swamy

Swamy shamikavum
Looks like adiyen didn’t understand your query properly shamikavum

What adiyen was trying to explain is that
If adiyargal understand the true nature of material world and Vaikundam , adiyargal will not think about the shariram at Vaikundam because whatever shariram adiyargal get it doesn’t matter because there is going to only peace as its effect

But in material world there is different states of knowledge happiness and sorrow depending upon your shariram

In Vaikundam there is different shariram but result is only peace because your peace in Vaikundam

So no need to think about shariram , it doesn’t matter in Vaikundam

adiyen and adiyargal will be peace there in Peruman

adiyen please share adiyen thoughts
adiyen

Show more replies
 • Liked by
Reply
Cancel
0 on December 31, 2020

Srimate Raamanujaye Namaha!

Madan Swamy, shareeram is not based on our feelings or thoughts but based on each of our swaya roopam.(natural /constitutional) 

Also there are feelings of ananda ,bliss, peace etc.. present in the spiritual world, so we cannot say there are no feelings or thoughts.

Adiyen

Thiruckacchidaasanudasan

 • Liked by
Reply
Cancel
6 on January 1, 2021

Srimathe Ramanujaya Namaha,

Velukkudi Sri Krishnan Swami Thiruvadigalil DhandavAt Samarpanam,

 

Namaskaram ntgk & enpanifan bhakta’s,

 

Regarding the questions:

‘a) What type of shareeram (body) we get in SriVaikuntam (Moksham/Nithya Vibhoothi/Spiritual world),

‘b) What will we do in SriVaikuntam after getting liberated from Samsaram (Leela Vibhoothi/Material world)

The explanations as mentioned in the above thread are great and are limited to the general explanations as found in ‘vedadatabase’ forums, but to understand the “DEPTH DETAILED ASNWERS (Swapadesha Arthams)”, one needs to understand the baseline concept from  the CROWN Acharyan Swami’s RamanujAr’s “SriBahshyam” which is vyakyanam of Veda Vyasar’s Brahma Soothram. So, adiyen will share small trailer With Acharya ThiruvAdi Bhalam and Velukkudi Sri Krishnan Swami’s Aasirvadham as follows.

 

‘A) Leela Vibhoothi/Samsaram (Physical place, presently we live here):

 1. Mishra Satvam : Mixture of three gunas Rajas, Tamas, Satvam,
 2. BhaddAthma: A JeevAthma COVERED by Punya-Paapa karmas (like Brahma, Shiva, Indra, other devatas etc…then humans like us etc…). along with Vaasanaas (Imprints of past actions), Ruchi (tendency to do a action due to past vaasanaas), Avidhya (Ignorance), Ahanhkaram (considers Athma as Body), Mamakaaram (seeing everything as mine)
 3. Kaalam: Time bound, hence sleep, old age, tired, disease etc..
 4. Prakritha Shareeram : Deteriorating body, like Deva shareeram (Brahma, Shiva, Indra etc…devatas), Manushya shareeram (humans), etc.. Overall total of 84 lakh Body Types available as per Padma Purana.
 5. Dark place, like Light ‘Sun’ is situated in darkness, though Sun gets light from BHagavAN Sriman NarayanA.
 6. Leela Vibhoothi is called as “Kunta”, or Kuntam means Kurai Ulladhu (With Deficiency)
 7. 1/4th of total size.
 8. etc…

‘B) Nithya Vibhoothi/SriVaikuntam (Future residing place after this birth):

 1. Suddha Satvam :No Rajas, No Tamas
 2. MukthAthma: JeevAthma after getting liberated from Samsaram after VirajAI Nadhi snanam that separates Leela & Nithya Vibhoothi and the JeevAthma will have NO Karmas, NO Avidhya, No Ahankaram, NO Mamakaram etc…
 3. Aprakritha Shareeram (Non-Deteriorating body), like Brahma, Shiva, Indra etc..any devatas or any Humans who get Mosksham through Acharya Krupai Via Piratti MahaLakshmi Purushakaarathvam get this type of Body.
 4. Vikaala: No Time clock at all, hence no sleep, no old age, no tiredness, no disease etc…
 5. Bright place, like BhagavAn himself is Illuminating Light.
 6. Nithya Vibhoothi is also called as “Vi-Kunta”, or VaiKuntam means Kurai Illadhadhu (NO Deficiency)
 7. 3/4th of total size.
 8. etc…

Now the devotees questions  a) & b) is about B) 3) Aprakritha Shareeram (Non-Deteriorating body).

 • In Samasaram, BhagavAn Sriman Narayana gives the BhaddAthma the Prakritha Shareeram due to our past Punya & Paapa Karmas,
 • In SriVaikuntam, the BhaddAthma is now MukthAthma with its own “Swaroopa Aavirbhavam” due to B) 2) accomplished, means any JeevAthma whether BhaddAthma or MukthAthma are:
  • a) Gyana Swaroopan : Is full of Gyanam and made of Gyanam itself.
  • b) Parathantran :  Adimai (Servant to BhagavAn Sriman NarayanA),

This is the Natural State of any JeevAthma, but a BhaddAthma is not able to realize in Samsaram this due to to the A) 2) issue.

So what will a MuktAthma do when it gets the Aprakritha SHareeram, it has attained the Swaroopa AAvirbhavam, so it will do ONLY KAINKARYAM TO BHAGAVAN SRIMAN NARAYANA with the Aprakritha it has got, since the JeevAthma is nor bound by all the items in the A) 2).

Thus muktha jeevan takes many many sareeram in vaikuntam and continues to do kainkaryam to Perumal. Muktha jeevan gets samyapathi in aanandam with Paramathma. Thus muktha Jeevan stays as jeevan and paramatma is paramatma. However they attain equality(samyapathi) in eternal bliss(aanandam). Though jeevathma is pure since he has got rid of all the karma(Jeevan sheds papa punya like a horse which shakes and shed his unwanted hair) still jeevathma is atomic ( anu) unlike paramatma who is vibhu(omnipresent). Jeevan still continue to be Parathanthiran unlike Paramatma who is swathanthiran. This type of liberation by Jeevathma is referred as “Samyapathi moksham“. Note that liberation is never Iykiyapathi where a jeevathma becomes Iykiyam with Paramathma.

One other main thing in this swaroopa aavirbhavam is that the jeevathma attains Samyapathi with Paramathma –
Brahmathode samyapathi kittum“.
Samyapathi -“Samamaana thanmai adaithal”, apathi means adaithal i.e to attain, Samya means samamana thanmai equality.

But during Samyapathi moksham a jeevan attains equality with Paramathma in 8 Gunas ONLY which are:
1. apahathapa:pma – not touched by sins
2. vijaraha – no old age
3. vimruthyuhu –no death
4. viso:kaha – no sorrow
5. vijigithsaha –no hunger
6. apipa:saha – no thirst
7. sathya ka:maha – stays with all kalyana guna and always wishes for the well being.
8. sathya sankalpaha– anything thought or wished for, becomes true

And a JeevAthma DOESN’T get these four UNIQUE Gunas/DIvine Qualties of ParamAthma “BhagavAn Sriman NarayanA” in SriVaikuntam.

1. Sriyapathithvam – Perumal with Piratti
2. Jagath Karanathvam – Which is further explained by 3 things – Akila Jagath Karana, Adbhudha Karana, Nish Karana. a) Akila Jagath Karanam since perumal is the cause for
the entire universe (Countless Andams with each Andam ouccupying saperate BhaddAthmas like one Brahma, one Shiva, one Indra etc…. b) Adbhudha karanam since perumal is hidden and we do not know about the relationship with him. c) NIsh karanam because he is causeless (No cause for HIS exiatence, HE exists for Anaadhi. More Details in this link about BhagvAn;s Shrishti.)
3. Moksha pradhathvam – Mukthi bhoomiyai kodukiravar
4. Vyapakathvam – Swaroopa daya vibhuthvam – Perumal is vibhu ( paranthu virinthhu irutthal) using his swaroopam and rest all are anu (atomic). Note that MahaLakshmi is also Vibhu since she is ParamAthmikai of perumal (means She is AntarAthma of Perumal).

 

So using the Aprakritha Shareram, this is what any Jeevan from any Sampradhayam does in SriVaikuntam, if they reach:

Shastram says that Muktha jeevathma has the ability to eat what he wants, take any form he wants to take like a Swan or like a lotus or like a bell or like a lamp or like a aaasana (chair) etc.. to do whatever service/ kainkaryam to BhagavAn Sriman NarayanA (Piratti-Perumal) etc…. and can do whatever he wants to do with whomever he wants to play, can take how many every thirumeni (body types) he wants, can take any thirumeni (body types) he wishes to, if he wish to see any other bhaddha jeevans he can create them outside vaikuntam and see them through the JeevAthma’s sankalpa shakthi(vaikundathin veliyil utpathi panni parka mudiyum).
Such are the abilities a muktha jeevan gets but the question is will a muktha jeevan use these powers esp creation ? No.
All a muktha jeevan would like is just to be in bhagavad anubhavam performing kainkaryam and hence even if he has powers he will not be interested in doing other activities. Vedav vysar in Brahma sutram says “Jagath vyapaaram varjam” to make sure that a muktha jeeva
does not get into creation etc. Note: Everyone need to make effort to learn Brahma sutram via Swami RamanujAr’s SriBashyam.

 

Swami MudhaliAandan-KurathAzhvaan “Dhatee Panchakam” Slokam:

“Vishnu Loka ManiMandapa Maarga Dhaayee, Ramanujo Vijayathaey Yathiraja Rajaha”

(All Glories to Swami RamanujAr who is the Guiding light for any BhaddAthma to reach SriVaikuntam through Archarardhi Margham, ONLY if they have desire (AASAI) to do Nithya Kainkaryam to Sriman NarayanA (Piratti-Perumal), others get to stay here is Samsaram and get next chance in some Janma when their desire to do Nithya Kainkaryam to Piratti-Perumal arises).

 

Adiyen (ElayaAlwar) Srinivasa (DhoddayacharyAr) Dasan,

Sarvam KKC Sholinghur DhoddayAcharyar-VedanthAcharyAr-KuramaSingarcharyar-Velukkudi Swamigal Thiruvadigalil Samarpanam.

UYYA ORAEY VAZHI UDAYAVAR THIRUVADI,

Perumal-Thayar-Alwar-EmperumanaaAr-JeeyAr-AcharyAr Thiruvadigalaey Sharanam.

on January 1, 2021

@ElayaAlwar swami, sorry to be coming back again. My question was “The FIRST Sareeram gets after getting bath in Viraja river”. Because till reaching there, the Jeevathma travels with a Shooshma Sareeram only. I am already aware of other forms that a Jeevathma can take after getting into Sri Vaikuntam and I have already mentioned that in my original question.

on January 1, 2021

Srimate Ramanujaye Namaha,

@ntgk Swamy, Yes your question remains unanswered yet as ElayAlwar swami has only elaborated the information in the earlier posts in this thread.

But how can we have one answer for all souls? each soul will get one body that is as per the souls nature.(real nature/swaroopam). We will know when we get there.:)-

Adiyen

Thirukachidaasanudasan

on January 1, 2021

ElayaAlwar swamy,

RamanujAr’s “SriBahshyam” From ElayaAlwar

In another thread I have sought concise, in simple language to understand and authentic pdf link / book reference of Sri Bashyam of Ramanujar in Tamil. Can you provide details.

I am mentioning about my observation from your post.

Ref on On A.2. BhaddAthma:  and B.3. Aprakritha Shareeram(Non-Deteriorating body) :: In both places you have indicated Brahma, Shiva, Indra, other devatas etc… On couple of threads it is repeatedly indicated that Brahma, Shiva, Indra, other devatas are jeevatmas. Then how can they have Aprakritha Shareeram. If they attained mukti, there should not be any identity, since they are not nityasooris.

this is what any Jeevan from any Sampradhayam does in SriVaikuntam,From ElayaAlwar

I believe you have indicated any of the Sampradhayam of sanadhana dharmam. This indicates that anyone following any Sampradhayam will reach vaikuntam.

adiyen

on January 2, 2021

Namaskarams to all bhagwatas

@P D Jayaram Swami Devarir stated, ” I believe you have indicated any of the Sampradhayam of sanadhana dharmam. This indicates that anyone following any Sampradhayam will reach vaikuntam” It is only possible when an individual from any sampradayam does saranagathi unto the lotus feet of  Sri Hari. Since he is the only one to grant the same. 

@ ElayaAzhwar Swami, as Jayaram Swami stated, ” On couple of threads it is repeatedly indicated that Brahma, Shiva, Indra, other devatas are jeevatmas. Then how can they have Aprakritha Shareeram. If they attained mukti, there should not be any identity, since they are not nityasooris”.

It is obvious that the demigods have been given position for certain roles within this leela vibhoothi which completely is  Prakritic and the shareeram made is also Prakritic or is there any other kind of different Divine shareeram Devarir wanted to state.

Please clarify

Adiyen

 

 

on January 2, 2021

Ramanuja- Parakalan dasan swamy,

Your statement ::
” It is only possible when an individual from any sampradayam does saranagathi unto the lotus feet of Sri Hari.”
I have asked same thing from ElayaAlwar swamy. Another thing is that if someone from any sampradayam does saranagathi unto the lotus feet of Sri Hari, then he belongs to Vaishnavism and his sampradayam is changed. Hence, the statement is to be revisited.

adiyen

on January 2, 2021

Namaskaram Swami

Absolutely his sampradayam is now changed to Emperumanar Darshanam. Ref. Udayavar’s kalakshepam Acharyan YadvaPrakashar.

Adiyen 

Show more replies
 • Liked by
Reply
Cancel
4 on January 3, 2021

Srimathe Ramanujaya Namaha,

Namaskaram Swami’s,

Looks like there is a disconnect in understanding about Brahma, Shiva, Indra, other Demi gods.

They all are BhaddhAthmas (Prakritha Shareeram) like us in Samsaram (Leela Vibhoothi). This is what Adiyen mentioned in A) 4).
So every JeevAthma in Samsaram is a BhaddAthma due to A) 2) features.

Once the JeevAthma (BhaddAthma) in any body like in Deva bodies as Brahma, Shiva, Indra etc….get Moksham due to Piratti-Perumal Krupai, then they also get Aprakritha Shareeram in SriVaikuntam later as mentioned in A) 4). Same situation with any JeevAthma (BhaddhAthma) in Samsaram like us.

As per Padma Purana there are 84 lakh types of Prakritha bodies [A) 4)] available of which Deva bodies is one type of body feature given exclusively for demi-gods by Sriman NarayanA for functioning the ANDAM. That doesn’t mean they are free from karma’s. They are in that position due to their High level Punya karma’s which they acquired by not surrendering the past nya karma on lotus feet of SriKrishna as “Sarvam SriKrishnarpanam Asthu”.

For Moksham, there are three types of margham,
1) Upasana Margham : Karma-Gyana-Bhakthi yoga Margham which will yield results after each yoga completion in many janmas if continued without a break as Upanishadhs says “Thaila Dhaaravadh……”
2) Sharanagathy Margham,
3) Acharya (RamanujAr) Abhimaanamey Uddharagam,

We Ramanuja Dasas including all SriVaishnavas follows the third maargham for Moksham, and we don’t follow Sharanagathy maargham for Moksham, since this requires Maha Vishwasam, like Draupadhi, if someone disrobes our dress (veshti etc..), we should not make any effort to save ourselves, instead pray/Full surrender like Draupadhi, then that Sharanathy will yield results as how SriKrishna protected. Do we have such Maha Vishwasam?.
So we all are Agyars who rely on third Margham for Moksham which is Swami Ramanuja Sambhandham.

So why we do sharanagathy on is to show GRATTITUDE to Swami RamanujAr.

Coming back to demi-gods Brahma, Shiva, Indra etc….though those BhaddAthma’s are in Deva bodies executing their job in those respective positions, at some point they also need to reach Moksham either following one if the above three marghams.

Shiva follows Upasana Margham for Moksham which is why he is always in meditation on Sriman NarayanA.

Previous Kalpnam Brahma is present Krishna Dwaipayanar (Veda Vyasar post).
Also Sri Rama BhagavAn’s Guru Vashishtar, VishwaMitrar are still bin this Samsaram following Upasana maargham for Moksham. Velukkudi Swami has said these in couple of upanyasams.

So this definitely indicates that for Upasana Maargham to yield results for Moksham), it will take many Janmas for them.

Why there is a some confusion about demi-gods is because out if the 4 Vaishnava Sampradhayas, only Sri Sampradhaya telks the truth about these demi-gods as BhaddhAthmas with karma’s. Other three Vaishnava Sampradhaya don’t follow “Sri (Thayar)”, so they keep telling Shiva is Eternal (as Sadha Shiva) etc…so we don’t need to worry about it, since Puranas clearly tells they (Brahma, Shiva, Indra other demi-gods) are BhaddhAthma with A) 2) issues due to their Karma’s & Mishra Sarvam (mixture of Raji, Tami, Satva Guna) did Apacharam to SriKrishna and later surrendered on HIS LOTUS FEET to forgive them.

So if these demi-gods reach Moksham after their Upasana Maargham will be successful, then they will also get Aprakritha Shareeram in Sri Vaikuntam which is what Adiyen mentioned.

Till that happens, Brahma, Shiva, Indra etc.. are BhaddAthma’s with all the A) 2) features like us in Prakritha Shareeram.

Now the question that may arise us if they are BhaddAthma’s, how they gave some powers, that’s because BhagavAn Sriman NarayanA has granted them some powers to do their duty due to their Yoga Valimai.

But we we will already be there in SriVaikuntam due to the Third Margham that we follow, and anyone call follow third Margham by saying “Srimathe Ramanujaya Namaha”.

Adiyen (ElayaAlwar) Srinivasa (DhoddayAcharyar) Dasan.

on January 3, 2021

Mika Mandir swami
Adiyen

on January 3, 2021

Nandri

on January 3, 2021

My humble request to all of you not to distract from my original question. Recent answers are looking like taking this thread into a different direction, that is nothing to do with the question I posted. Please don’t mistake me and sorry for the same.

on January 3, 2021

Very true. I also felt the same. Swamy.

Adiyen

Thiruckachidasanudasan

Show more replies
 • Liked by
Reply
Cancel
0 on January 4, 2021

ElayaAlwar swamy,

Since ntgk swamy, does not want the replies to be distracted, I have created this thread.

https://www.kinchit.org/dharma-sandeha/thread/sri-bashyam-sampradayam/ 

adiyen

 • Liked by
Reply
Cancel
1 on January 10, 2021

Srimathe Ramanujaya Namaha,

Namaskaram ntgk Swami,

 

Regarding devareer’s repeated question as “The FIRST Sareeram gets after getting bath in Viraja river“,

A Mukthathma gets the same Appearance Aprakritha Body as Para Vasudevan Initially after Virajai Snanam with four hands (Chathur Bhujam) etc… Adiyen thought it was understood when it was mentioned by Velukkudi Swami that we get Samyapathi Moksham (Equality) with BhagavAn but in 8 qualities only. So the Roopam (Appearance) is same.

This is clearly described in Swami Pillai Lokacharyar’s Archarardhi Grantham. A snap shot of picture attached about the 1st Aprakritha body that we get right after Virajai Snanam.

 

Adiyen (ElayaAlwar) Srinivasa (DhoddayAcharyar) Dasan.

on January 11, 2021

@ElayaAlwar swami, thank you very much for this answer. Do we have our Velukkudi swami’s upanyasam on Swami Pillai Lokachariyar’s Archarardhi Grantham?

Show more replies
 • Liked by
Reply
Cancel
0 on January 12, 2021

Srimathe Ramanujaya Namaha,

Nandri Ramanuja Parakala Dasan Swami and ntgk Swami and all Swami’s for the understanding and Abhimaanam.

All due to Acharya ThiruvAdi Bhalam and Velukkudi Sri Krishnan Swami’s Aasirvadham.

Sarvam KKC Sholinghur DhoddayAcharyar-VedanthAcharyAr-KuramaSingarcharyar-Velukkudi Swamigal Thiruvadigalil Samarpanam.

For Swami’s Acharardhi upanyasam, please check with KKT admin as in the website contact list. Adiyen is only a tool in sharing Information from Swami’s upanyasams.

Adiyen (ElayaAlwar) Srinivasa (DhoddayAcharyar) Dasan

 • Liked by
Reply
Cancel
Loading more replies