பிற மதத்தில் பிறந்து இருந்து மரணம் சிறுவயதில் மோக்ஷம் கிட்டுமா?

Updated on September 21, 2021 in General
7 on September 19, 2021

Dear Swamy,

Adiyen Ramanujadasan,

(Correct me if am wrong ) Periyava Neengal -> In your ealier Upanyasams reference I heard mentioned

 
  • Liked by
Reply

question not clear. kindly state clearly. thank you.

  • Liked by
Reply
Cancel
0 on September 19, 2021

Swamy told in some upanaysamas that no apacharams calculated and Karma added till < 12 years old. in that case any Kids who dies before <12 will get “NILL” karma vinnai ? and attain “Moksha” Bhoomi ?. 

just crossed that situation today while travelling , hence asked.

Manikavum thappaga kelvi  ketuirunthaal…

  • Liked by
Reply
Cancel
2 on September 19, 2021

No new karma vinai is added till 12 years. But, a big bagful of previous karmas are still there. Hence, they are not free from re-births.  If someone exhausted all previous karmas with small left out karma for which he take the birth, probably he can be free from re-births.

on September 19, 2021

Many thanks swami. Even a kid born in other religious/beliefs above you mentioned is applicable swami ?.

on September 19, 2021

Karma theory is applicable to all jeevatmas.

Show more replies
  • Liked by
Reply
Cancel
0 on September 21, 2021

Srimathe Rangaramanuja Mahadesikaya Namaha
Is it not 5 years?

For Jatakam , it is calculated only after 5 years according to adiyen’s understanding
Dasanudasan

  • Liked by
Reply
Cancel
0 on September 21, 2021

Namaskaram,

Adiyen think only karma vinai is not there upto 12 years of age. But apacharam (bhagavatha apacharam) can accumulate even under 12. Please let know if I am correct.

Adiyen

  • Liked by
Reply
Cancel