கற்பூரத்திற்கு பதிலாக தீபம்?

Updated on May 6, 2021 in Daily rituals and practice
5 on May 3, 2021

ஸ்ரீ வேளுக்குடி சுவாமிக்கு அடியேன் நமஸ்காரம்.
ஸ்ரீ வைஷ்ணவ பாகவதாளுக்கு அடியேன் நமஸ்காரம்.

திருவாரதணத்தில், பெருமாளுக்கு கற்பூர ஹாரத்தி காண்பிக்கும் சமயத்தில், கற்பூரத்திற்கு பதிலாக, தீப ஹாரத்தி காண்பிக்கலாமா? சுற்றுப்புற சூழலுக்காக அல்ல, அடியேனுடைய உடலின் சூழலை கருத்தில் கொண்டே கற்பூர புகையை தவிர்க்க வேண்டி இந்த சந்தேகத்தை கேட்கிறேன்.

அடியேன் இராமானுஜ தாஸன்.

 
  • Liked by
Reply

தாராளமாகச் செய்யலாம்.

on May 5, 2021

மிக்க நன்றி சுவாமி.

Show more replies
  • Liked by
Reply
Cancel

Dhanyosmi Swami for the guidance. Similarly, adiyen has been avoiding dhupam, because adiyen’s son is allergic to smoke. Is there is an alternative to this upacharam? 

adiyen,
Badrinarayana Ramanuja Dasan. 

  • Liked by
Reply
Cancel
1 on May 4, 2021

Srimate Ramnajuaye Namaha!

Swami there are pure Cow dung based Dhoopas, those should not be any problem. https://www.sose.in/shop/product/gir-surbhi-go-mayam-dhoop-sticks-25-sticks-9995?category=109#attr=48,1229

Usually people are allergic to the chemicals not to smoke itself.

If even Go dhoopa is creating allergy, then one option is to offer the dhoopa and then immediately place it near Tulsi maadam or at the entrance of house/ backside of the house, this can help.

Usually in traditional homes there will be good ventilation even inside home , so they did not face any issue.

Adiyen

Thirukachidaasanudasan

 

Totally agree Swami but unfortunately adiyen in the US and during winter it’s not possible to keep it open. 

Show more replies
  • Liked by
Reply
Cancel
Loading more replies