“அடியேன்” என்ற சொல் தாழ்வுமனப்பான்மையா அல்லது தஞ்சம் புகும் அகதியா??

Updated 2 days ago in General

Sri acharya u ve velukkudi swamiku namaskaram

Swami,some loukikas are enquiring the above question,Kindly Clarify.

கோடி நன்றிகள் 🙏🙏🙏

 
  • Liked by
Reply

அடியேன் என்ற சொல் உபயோகம் “எல்லாம் வல்ல ஒருவனுக்கே அடிமை; அவனுக்கு மட்டுமே அடிமை; நாம் அனைவருமே அவனுக்கு அடிமை என்றாலும், நான் அவனுக்கு அடிமை என்ற நிலையை உணர்ந்தவன்” என்ற பெருமைமிகு நிலையை குறிப்பதாகும்.

நன்றி சுவாமி

Show more replies
  • Liked by
Reply
Cancel

Udaiyavar swamy, namaskaram.

Our identification as ‘adiyen’ is so very special. In our material existence people are so proud of identifying ourselves by our professional designation / qualification and even the organisation we work for. “I am a servant for google / facebook / microsoft / paypal etc” is a matter of pride! Being a civil servant is a very big thing; that too, if one is assigned to be a servant in the PMO or such big leaders, that is a matter of great pride.

But these positions and designations are fleeting; at most they will last one full career time; after that, it is all gone! we are just a ‘retired so-n-so’. Nevertheless we exert ourselves so much to acheive these positions and designations! Even outside professional life (eg. within the family, we are always serving someone or other in some ways. eg.we earn to feed and protect others. Every living being is constantly serving someone or other.

This is because being a servant of God is our original identity. What a great position it is! Unlike the material positions and designations we run after, this position as servant of God is our permanant position; and there is no competition here! Because everyone has enough opportunity to render service eternally. Our material jobs often lead to frustration; but our eternal job is always joyful! The only difference is, some of us realise this is our original identity and others don’t. If we realise our position as servant and arrange all our activities around devotional services, then we derive endless satisfaction and joy. If we don’t realise our position as servant of God, still we serve Him indirectly, but we miss out on the satisfaction and joy, instead end up with frustration.

In fact, it is this servitude that defines a jiva. There is a very interesting story around this.

———– 

When Bhasyakaarar was composing Sri Bhasyam, Kooraththaalwaar was his scribe.  Udaiyavar had ordered him to not just write blindly but also assess what he is writing.

When describing a jiva and distinguishing a soul from non-sentient things, Udaiyavar had dictated “Jiva is that which has consciousness”. Kooraththaalwaar was not satisfied with this definition and description of a jiva. He stopped writing. Kooraththaalwaar said, the defining quality of a jiva is Sheshatvam – his servitude; even Parabrahman has consciousess; so just saying ‘jiva has consciouness’ is not a complete description of a jiva.

For reasons beyond our easy grasp, Ramanujacharya was angered by this and he said, “if you are keen to write your own commentary, then just go away”. Kooraththaalwaar happily stepped out and sat outside Ramanujacharya’s place. After some time Ramanujacharya called him back in and said, “your description of the jiva is perfect; it is indeed sheshatvam that is the defining quality of a jiva. So, continue writing “. Kooraththaalwaar happily continued his scribe service.

Apparently, when someone asked Kooraththaalwaar about his master throwing him out of the house for no fault of his and then calling him back to continue the service, he responded, “isn’t that the role of a servant; whatever the master does, whereever the master places one, the servant is happy to serve in that situation. That is exactly what my master did with me.”

Thus Ramanujacharya and Kooraththaalwaar not only gave us an unambiguous definition of the jiva, but also enacted a situation that sets us lasting example of an eternal servant.

This adiyen identification is no ordinary title! It is the supreme most recognition anybody can attain!

Thank you very much giving me this opportunity to reflect on this story and share it. If I have made ANY mistake in the story or choice of words, I beg the readers to kindly correct me. Thank you very much.

adiyen dasan.

 

 

 

 

 

Yet again exceptional details சுவாமி

dhanyosmi, swamy!
adiyen dasan

Show more replies
  • Liked by
Reply
Cancel
3 5 days ago

Srimathe Ramanujaya Namaha,

Namaskaram Swami’s,

Beautiful understanding Kambandasan Swami.

Velukkudi Sri Krishnan Swami has graced answer by appending to the above conversations in today’s Enpani# 2073 அடியேன் என்றால் என்ன? regarding true meaning of அடியேன்.

Adiyen (ElayaAlwar) Srinivasa (DhoddayAcharyar) Dasan.

dhanyosmi, ElayaAlwar swamy.

adiyen dasan.

Kodi nandrigal to sri acharyar u ve velukudi swami for enlightening us with exquisite answer swami🙏🙏🙏🙏

2 days ago

Dasanudasan

Show more replies
  • Liked by
Reply
Cancel
Loading more replies